60.000-Hygolet-S3500-Hygienischer-Toilettensitz Hygolet